OPEN:
WEDNESDAY - Thursday
18:00 - 00:00


Friday - SATURDAY
18:00 - 02:00

KITCHEN OPEN:
WEDNESDAY - SATURDAY
18:00 - 22:00

  • Facebook Restaurant Ibu
  • Instagram Restaurant Ibu